Значні правочини

Полный текст документа можно скачать по ссылке:

https://drive.google.com/file/d/0B830WV4lURMnbXBJb1l1VHRJa1U/view?usp=sharing

Розміщено на сайті www.t-mash.dp.ua 11.04.2017 р.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння-генеральний директор

 

 

 

Бекiров Ельдар Рустемович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

06.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСМАШ»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Молодогвардiйська, 17

4. Код за ЄДРПОУ

04832737

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 790-98-70 (056) 790-98-73

6. Електронна поштова адреса

transmash@t-mash.dp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

68 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

10.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.t-mash.dp.ua

в мережі Інтернет

11.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

05.04.2017

100000

61740

161.9695

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 05.04.2017 р. (Протокол № 1/2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПрАТ «Трансмаш» протягом одного року з дати прийняття такого рiшення.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру:
- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на ремонт колiйних машин, в тому числi за результатами тендерiв, на суму до 29 000 000 грн;
- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на модернiзацiю колiйних машин, в тому числi за результатами тендерiв, на суму до 25 000 000 грн;
- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на придбання комплектуючих та запасних частин на суму до 27 000 000 грн;
- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо отримання позик, позичок, кредитiв та iнших фiнансових послуг на суму до 19 000 000 грн.
Надати Головi Правлiння - генеральному директору повноважень вчиняти такi правочини.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 100 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 61 740 тис. грн;
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 161,9695.
Загальга кiлькiсть голосуючих акцiй - 13 273 030 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрквалася для участi у загальних зборах - 13 062 038 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 13 062 038 шт. ; проти - 0 шт.

2

05.04.2017

950000

61740

1538.712

 

 

 

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 05.04.2017 р. (Протокол № 1/2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПрАТ «Трансмаш» протягом одного року з дати прийняття такого рiшення.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру:
- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на ремонт колiйних машин, в тому числi за результатами тендерiв, на суму до 300 000 000 грн;
- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на модернiзацiю колiйних машин, в тому числi за результатами тендерiв, на суму до 150 000 000 грн;
- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на виробництво та продаж колiйних машин, в тому числi за результатами тендерiв, на суму до 200 000 000 грн;
- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) на придбання комплектуючих та запасних частин на суму до 200 000 000 грн.;
- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо отримання позик, позичок, кредитiв та iнших фiнансових послуг на суму до 100 000 000 грн.
Надати Головi Правлiння - генеральному директору повноважень вчиняти такi правочини.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 950 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 61 740 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1538,712.
Загальга кiлькiсть голосуючих акцiй - 13 273 030 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрквалася для участi у загальних зборах - 13 062 038 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 13 062 038 шт. ; проти - 0 шт.

 

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Ноябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архив записей