Зміна власників

Полный текст документа можно скачать по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=0B830WV4lURMnSmpmSFYyYWFjZTQ

Розміщено на сайті www.t-mash.dp.ua 09.03.2017 р.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння-генеральний директор

 

 

 

Бекiров Ельдар Рустемович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

06.03.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСМАШ»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Молодогвардiйська, 17

4. Код за ЄДРПОУ

04832737

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 790-98-70 (056) 790-98-73

6. Електронна поштова адреса

transmash@t-mash.dp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.03.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

45 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

07.03.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.t-mash.dp.ua

в мережі Інтернет

09.03.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

02.03.2017

03.03.2017

Компанiя "Нота Бетайлiгунген ГмбХ" (Австрiя)

FN 364852y

24.2224

0

Зміст інформації:

03.03.2017 року ПрАТ «Трансмаш» отримало вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» зведений облiковий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 02.03.2017 року , з якого стало вiдомо про змiни, якi вiдбулися на рахунках власникiв 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
Розмiр пакету акцiй юридичної особи-нерезидента Компанiя "Нота Бетайлiгунген ГмбХ" (Австрiя) (FN 364852y, мiсцезнаходження Штадiонгассе, буд.2, оф.Полiтична комуна Вiдень, Вiдень,1010) - зменшився на 3238529 голосуючих акцiй та склав 0 голосуючих акцiй.
Розмiр частки акцiонера до змiни пакету акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй - 24,2224 %, та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 24,3993%.
Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакету акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй - 0 % та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %.

2

02.03.2017

03.03.2017

фiзична особа

д/в

0

24.2224

Зміст інформації:

03.03.2017 року ПрАТ «Трансмаш» отримало вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» зведений облiковий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 02.03.2017 року , з якого стало вiдомо про змiни, якi вiдбулися на рахунках власникiв 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
Розмiр пакету акцiй фiзичної особи збiльшився на 3238529 голосуючи акцiї та склав 3238529 голосуючи акцiї.
Розмiр частки акцiонера до змiни пакету акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй- 0% та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0%.
Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакету акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй - 24,2224%, та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 24,3993%.

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Ноябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архив записей