Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова комiсiї з припинення (перетворення)

 

 

 

Бекiров Ельдар Рустемович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

06.09.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Молодогвардiйська, 17

4. Код за ЄДРПОУ

04832737

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 790-98-70 (056) 790-98-71

6. Електронна поштова адреса

transmash@t-mash.dp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.09.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

169 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

07.09.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.t-mash.dp.ua

в мережі Інтернет

08.09.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

05.09.2017

припинено повноваження

Голова Правлiння-генеральний директор

Бекiров Ельдар Рустемович

МА 626626
14.04.1999 Охтирським МРВ УМВС України в Сумськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових загальних зборiв ПрАТ «ТРАНСМАШ» вiд 05.09.2017 р. (Протокол № 2/2017) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Правлiння - генерального директора Бекiрова Ельдара Рустемовича в зв`язку з припиненням (перетворенням) акцiонерного товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Паспорт серiя МА № 626626, виданий 14.04.1999 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «ТРАНСМАШ» - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi – 2 роки i 5 мiсяцiв.

05.09.2017

припинено повноваження

Перший заступник Голови Правлiння

Сатуновський Артем Вячеславович

АН 468225
09.02.2006 П′ятихатським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових загальних зборiв ПрАТ «ТРАНСМАШ» вiд 05.09.2017 р. (Протокол № 2/2017) прийнято рiшення про припинення повноважень першого заступника Голови Правлiння Сатуновського Артема Вячеславовича в зв`язку з припиненням (перетворенням) акцiонерного товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Паспорт серiя АН № 468225, виданий 09.02.2006 р. П′ятихатським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «ТРАНСМАШ» - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi – 2 роки i 5 мiсяцiв.

05.09.2017

припинено повноваження

Член Правлiння

Панасенко Елiна Олександрiвна

МА 002919
23.05.1995 Охтирським МРВ УМВС України в Сумськiй областi

1.21

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових загальних зборiв ПрАТ «ТРАНСМАШ» вiд 05.09.2017 р. (Протокол № 2/2017) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння Панасенко Елiни Олександрiвни в зв`язку з припиненням (перетворенням) акцiонерного товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Паспорт серiя МА № 002919, виданий 23.05.1995 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «ТРАНСМАШ» - 1,21%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi – 2 роки i 5 мiсяцiв

05.09.2017

припинено повноваження

Член Правлiння

Бакланов Сергiй Олексiйович

АЕ 283767
26.11.1996 Кiровоградськiм РВД МУ УМВС в Днiпропетровський областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових загальних зборiв ПрАТ «ТРАНСМАШ» вiд 05.09.2017 р. (Протокол № 2/2017) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння Бакланова Сергiя Олексiйовича в зв`язку з припиненням (перетворенням) акцiонерного товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Паспорт серiя АЕ № 283767, виданий 26.11.1996 р. Кiровським РВД МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «ТРАНСМАШ» - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi – 2 роки i 5 мiсяцiв.

05.09.2017

припинено повноваження

Член Правлiння

Назаренко Андрiй Олександрович

АК 377627
01.12.1998 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових загальних зборiв ПрАТ «ТРАНСМАШ» вiд 05.09.2017 р. (Протокол № 2/2017) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння Назаренко Андрiя Олександровича в зв`язку з припиненням (перетворенням) акцiонерного товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Паспорт серiя АК № 377627, виданий 01.12.1998 р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «ТРАНСМАШ» - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi – 2 роки i 5 мiсяцiв.

05.09.2017

призначено

Голова комiсiї з припинення (перетворення)

Бекiров Ельдар Рустемович

МА 626626
14.04.1999 Охтирським МРВ УМВС України в Сумськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових загальних зборiв ПрАТ «ТРАНСМАШ» вiд 05.09.2017 р. (Протокол № 2/2017) прийнято рiшення про призначення Головою комiсiї з припинення (перетворення) Бекiрова Ельдара Рустемовича. Паспорт серiя МА № 626626, виданий 14.04.1999 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «ТРАНСМАШ» - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано – до закiнчення процедури припинення (перетворення) акцiонерного товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Посади протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння - генеральний директор ПрАТ «ТРАНСМАШ», комерцiйний директор ПрАТ «Трансмаш», член Правлiння ПрАТ «Трансмаш».

05.09.2017

призначено

Член комiсiї з припинення (перетворення)

Панасенко Елiна Олександрiвна

МА 002919
23.05.1995 Охтирським МРВ УМВС України в Сумськiй областi

1.21

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових загальних зборiв ПрАТ «ТРАНСМАШ» вiд 05.09.2017 р. (Протокол № 2/2017) прийнято рiшення про призначення Членом комiсiї з припинення (перетворення) Панасенко Елiну Олександрiвну. Паспорт серiя МА 002919, виданий 23.05.1995 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «ТРАНСМАШ» - 1,21%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано – до закiнчення процедури припинення (перетворення) акцiонерного товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Посади протягом останнiх п'яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу ПрАТ «Трансмаш», член Правлiння ПрАТ «Трансмаш».

05.09.2017

призначено

Член комiсiї з припинення (перетворення)

Гаркуша Свiтлана Григорiвна

АК 583127
25.06.1999 Саксаганським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових загальних зборiв ПрАТ «ТРАНСМАШ» вiд 05.09.2017 р. (Протокол № 2/2017) прийнято рiшення про призначення Членом комiсiї з припинення (перетворення) Гаркушу Свiтлана Григорiвну. Паспорт серiя АК 583127, виданий 25.06.1999 р Саксаганським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «ТРАНСМАШ» - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано – до закiнчення процедури припинення (перетворення) акцiонерного товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Посади протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПрАТ «Трансмаш», член Правлiння ПрАТ «Трансмаш».

 

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Ноябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архив записей