Посадові особи

Полный текст документа можно скачать по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=0B830WV4lURMnNXF3eVJ3d3l6dU0

Розміщено на сайті www.t-mash.dp.ua 11.04.2017 р.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння-генеральний директор

 

 

 

Бекiров Ельдар Рустемович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

06.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСМАШ»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Молодогвардiйська, 17

4. Код за ЄДРПОУ

04832737

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 790-98-70 (056) 790-98-73

6. Електронна поштова адреса

transmash@t-mash.dp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

68 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

10.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.t-mash.dp.ua

в мережі Інтернет

11.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

05.04.2017

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАКО»

13417240

48.3089

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 05.04.2017 р. (Протокол № 1/2017) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАКО», в зв’язку iз закiнченням термiну дiї його повноважень. Код за ЄДРПОУ юридичної особи 13417240. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» 48, 3089%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi – один рiк i 9 мiсяцiв.

05.04.2017

припинено повноваження

Заступник голови Наглядової ради, член Наглядової ради

Тараненко Сергiй Дмитрович

АЕ 209614
01.02.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0.1410

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 05.04.2017 р. (Протокол № 1/2017) прийнято рiшення про припинення повноважень Заступника голови Наглядової ради, члена Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» Тараненко Сергiя Дмитровича, в зв’язку iз закiнченням термiну дiї його повноважень. Паспорт серiя АЕ № 209614, виданий 01.02.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» 0,1410%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - 19 рокiв.

05.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Крячко Валерiй Олександрович

АЕ 978083
04.12.1997 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 05.04.2017 р. (Протокол № 1/2017) прийнято рiшення припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» Крячко Валерiя Олександровича в зв’язку iз закiнченням термiну дiї його повноважень. Паспорт серiя АЕ № 978083, виданий 04.12.1997 р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» 0,0000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - 19 рокiв.

05.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Карл Контрус

Р 6685451
20.08.2012 Магiстрат м. Вiдень MA62

24.7338

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 05.04.2017 р. (Протокол № 1/2017) прийнято рiшення припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» Карла Контруса в зв’язку iз закiнченням термiну дiї його повноважень. Паспорт серiя Р № 6685451, виданий Магiстрат м. Вiдень MA62 20.08.2012 р. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» 24,7338%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - 11 рокiв.

05.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Компанiя «Нота Бетайлiгунген ГмбХ» (Австрiя)

FN364852

24.2223

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 05.04.2017 р. (Протокол № 1/2017) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» Компанiї «Нота Бетайлiгунген ГмбХ» (Австрiя) в зв’язку iз закiнченням термiну дiї його повноважень. Код за ЄДРПОУ юридичної особи FN364852. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» 24, 2223%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - 6 рокiв.

05.04.2017

обрано

Голова Наглядової ради

Сатуновський Вячеслав Михайлович

АК 037735
05.02.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 05.04.2017 р. (Протокол № 1/2017) обрано до складу Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» Сатуновського Вячеслава Михайловича в зв`язку iз закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Наглядової ради. Рiшенням нового складу Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» вiд 05.04.2017 р. (Протокол №050417) Сатуновського Вячеслава Михайловича обрано на посаду голови Наглядової ради. Паспорт серiя АК №037735, виданий 05.02.1998 р. АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» 0,0000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано посадову особу – 1 рiк до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. Посади протягом останнiх п`яти рокiв: Генеральний директор ПрАТ «ТАКО», член Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш», Голова Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш». Є представником акцiонера ПрАТ «ТАКО» (ЄДРПОУ 13417240; мiсцезнаходження: 49034, м. Днiпро, вул. Любарського, 108-а; частка в статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш – 48,308937%). Не є незалежним директором.

05.04.2017

обрано

Заступник голови Наглядової ради, член Наглядової ради

Тараненко Сергiй Дмитрович

АЕ 209614
01.02.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0.1410

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 05.04.2017 р. (Протокол № 1/2017) обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» Тараненко Сергiя Дмитровича у зв`язку iз закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Наглядової ради. Рiшенням нового складу Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» вiд вiд 05.04.2017 р. (Протокол №050417) Тараненко Сергiя Дмитровича обрано заступником голови Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш». Паспорт серiя АЕ № 209614, виданий 01.02.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» - 0,1410 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано посадову особу – 1 рiк до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. Посади протягом останнiх п`яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ «ДнСЗ» - генеральний директор заводу; заступник Голови Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш», член Наглядової ради ПрАТ «Запорiзький завод залiзобетонних шпал». Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та не є незалежним директором.

05.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Крячко Валерiй Олександрович

АЕ 978083
04.12.1997 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 05.04.2017 р. (Протокол № 1/2017) обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» Крячко Валерiя Олександровича у зв`язку iз закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Наглядової ради. Паспорт серiя АЕ № 978083, виданий 04.12.1997 р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» - 0,0000 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано посадову особу – 1 рiк до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. Посади протягом останнiх п`яти рокiв: перший заступник голови Правлiння ПАТ «ДнСЗ» - директор з економiки та фiнансiв, заступник Голови Наглядової ради ПрАТ «ТАКО», член Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш». Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та не є незалежним директором.

05.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Карл Контрус

Р 6685451
20.08.2012 Магiстрат м. Вiдень MA62

24.7338

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 05.04.2017 р. (Протокол № 1/2017) обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» Карла Контруса у зв`язку iз закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Наглядової ради. Паспорт Р 6685451, виданий Магiстрат м. Вiдень MA62 20.08.2012 р. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» - 24,7338 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано посадову особу – 1 рiк до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. Посади протягом останнiх п`яти рокiв: голова Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш», член Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш». Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв та не є незалежним директором.

05.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Ковбасинський Олександр Борисович

МЕ 660162
25.08.2005 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Київ

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 05.04.2017 р. (Протокол № 1/2017) обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» Ковбасинського Олександра Борисовича у зв`язку iз закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Наглядової ради. Паспорт МЕ № 660162, виданий 25.08.2005 р. Днiпровським РУГУ МВС України в м. Київ. Акцiями ПрАТ «Трансмаш» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано посадову особу – 1 рiк до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. Посади протягом останнiх п`яти рокiв: керуючий партнер адвокатського бюро «Ковбасинський i партнери», адвокат адвокатське об'єднання «Радник», член Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш». Є представником акцiонера – Росiч Зоран (паспорт AUT № U 0878964, виданий Магiстрат м. Вiдень MA62 18.05.2016 р; частка в статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш – 24,222356%) . Не є незалежним директором.

 

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Ноябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архив записей