Відомості про припинення емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова комiсiї з припинення (перетворення)

 

 

 

Бекiров Ельдар Рустемович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

06.09.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Молодогвардiйська, 17

4. Код за ЄДРПОУ

04832737

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 790-98-70 (056) 790-98-71

6. Електронна поштова адреса

transmash@t-mash.dp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.09.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

169 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

07.09.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.t-mash.dp.ua

в мережі Інтернет

08.09.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

№ з/п

Дата прийняття рішення

Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента

Способи припинення

1

2

3

4

1

05.09.2017

загальнi збори акцiонерiв

Перетворення

Зміст інформації:

Змiни вiдбулися за рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.09.2017 року (протокол № 2/2017 вiд 05.09.2017 р.), на яких прийнято рiшення про припинення дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» шляхом його реорганiзацiї (перетворення) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРАНСМАШ». Таке рiшення прийнято для зменшення адмiнiстративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням ПрАТ «ТРАНСМАШ» її органiзацiйно-правової форми, як акцiонерне товариство та покращення оперативностi управлiння товариством. Результати голосування з питання прийняття рiшення про припинення ПрАТ «ТРАНСМАШ» шляхом його реорганiзацiї (перетворення) в ТОВ «ТРАНСМАШ»: «ЗА» проголосувало 13 195 020 голосiв, що складає 100,00 % вiд загальної кiлькостi голосiв, яка належала акцiонерам, якi мають право голосу на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв. Мiсцезнаходження ТОВ «ТРАНСМАШ»: 49000, м. Днiпро, вул. Молодогвардiйська, 17. ПрАТ «ТРАНСМАШ» припиняє свою дiяльнiсть шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРАНСМАШ», до якого переходять всi активи та зобов'язання ПрАТ «ТРАНСМАШ», та яке виступає правонаступником майнових i немайнових прав та обов’язкiв реорганiзованого шляхом перетворення ПрАТ «ТРАНСМАШ» з моменту його державної реєстрацiї у встановленому законодавством порядку. Розмiр статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРАНСМАШ» на дату його створення буде складати 668 500,00 гривень, що дорiвнює розмiру статутного капiталу ПрАТ «ТРАНСМАШ».
Акцiї Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподiляються серед його учасникiв.
Кожен акцiонер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капiталi правонаступника, що створюється шляхом перетворення акцiонерного товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Розподiл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРАНСМАШ» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ», вiдбувається зi збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ», що перетворюється. Одна акцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» номiнальною вартiстю 0.05 грн. дорiвнює розмiру частки в розмiрi 0.05 грн. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРАНСМАШ».
Розмiр частки учасника у статутному капiталi ТОВ «ТРАНСМАШ» дорiвнює розмiру загальної номiнальної вартостi акцiй належних йому у статутному капiталi ПрАТ «ТРАНСМАШ», до перетворення.

 

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Ноябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архив записей