Сентябрь

Полный текст протокола можно загрузить по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=0B830WV4lURMncGxYVmtRYXZsY2c

ПРОТОКОЛ № 2/2017

позачергових Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ»

код ЄДРПОУ 04832737

(далі – ПрАТ «ТРАНСМАШ» або «Товариство»)

 

05 вересня 2017 року

м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, 17, актова зала заводоуправління

 

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТРАНСМАШ» було призначено реєстраційну комісію з числа працівників Товариства (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ТРАНСМАШ» 20.08.2017 р.), а саме: - Гаркуша Світлана Григорівна, Сущенко Оксана Георгієвна, Меріхов Віталій Сергійович.

 

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ«ТРАНСМАШ», Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» одноголосно обрано Гаркушу Світлану Григорівну.

 

(Протокол № 1 від 05.09.2017 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів додається до протоколу Загальних зборів).

 

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09.00 годин 05.09.2017 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09.45 годин 05.09.2017 р.

 

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Дніпро,

вул. Молодогвардійська, буд. 17, Актовий зал заводоуправління ПрАТ «ТРАНСМАШ».

 

Слово надається Голові реєстраційної комісії Гаркуші Світлані Григоровні, яка повідомила, що реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 30.08.2017 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Статутний капітал ПрАТ «ТРАНСМАШ» становить 668 500,00 грн. Статутний капітал розподілено на 13 370 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 30.08.2017 р., які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - 94 особи, які в сукупності мають 13 370 000 простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 30.08.2017 р., які мають право голосу у позачергових Загальних зборах – 14 осіб, які мають 13 287 110 штук простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 30.08.2017 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТРАНСМАШ» зареєструвалось 6 (шість) акціонерів (їх представників), яким належить 13 195 020 штук голосуючих простих іменних акцій. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 05.09.2017 р. у позачергових Загальних зборах, підписано головою реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 09.45 годин 05.09.2017р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Загальних зборах 6 (шість) акціонерів (їх представників) , які сукупно є власниками 13 195 020 голосуючих простих іменних акцій ПрАТ „ТРАНСМАШ” (що складає 99,30% від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 05.09.2017 р.

 

Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

 

Протокол № 2 від 05.09.2017 р. щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів додається до протоколу Загальних зборів

 

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається зборами. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснює Тимчасова лічильна комісія.

 

Оскільки Загальні збори акціонерів ПрАТ «ТРАНСМАШ» є правомочними, збори акціонерів оголошено відкритими.

 

Збори відкриває Голова Наглядової ради, який оголошує порядок денний, який було доведено до кожного акціонера товариства, в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

 

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.

3. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» шляхом перетворення (реорганізації) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСМАШ».

4. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення.

5. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій в акціонерів, які голосували проти рішення про припинення (перетворення) акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.

6. Про припинення повноважень Правління ПрАТ «ТРАНСМАШ».

7. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ТРАНСМАШ» та визначення її повноважень.

8. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в статутному капіталі правонаступника.

 

Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

 

По першому питанню Порядку денного слухали:

«Обрання лічильної комісії»

 

Слухали Сатуновського В.М, який запропонував обрати лічильну комісію Загальних зборів ПрАТ «ТРАНСМАШ» у складі: Єлисеєва Світлана Павлівна, Усаткіна Ірина Григорівна.

 

Проект рішення винесено на голосування.

 

Проект міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Підрахунок голосів по цьому питанню здійснено тимчасовою лічильною комісією.

 

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів акціонерів , що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій

13 195 020

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

13 195 020

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0%

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

(Протокол № 1 від 05.09.2017 року про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами лічильної комісії).

 

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

 

Обрати лічильну комісію загальних зборів ПрАТ «ТРАНСМАШ» у складі: Єлисеєва Світлана Павлівна, Усаткіна Ірина Григорівна.

 

По другому питанню Порядку денного:

«Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства»

 

Слухали Сатуновського В.М, який запропонував встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть прийматися рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

Рішення по питаннях порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах з усіх питань порядку денного, окрім пункту 3, рішення за яким приймається більш ніж ¾ голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Збори провести без перерви.

 

На підставі доповіді, Головою Загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

 

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів акціонерів , що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій

13 195 020

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

13 195 020

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0%

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0%

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0%

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

(Протокол № 2 від 05.09.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

 

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

 

Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть прийматися рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

Рішення по питаннях порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах з усіх питань порядку денного, окрім пункту 3, рішення за яким приймається більш ніж ¾ голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Збори провести без перерви.

Голова Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ТРАНСМАШ» О.Б. Ковбасинський

 

 

Секретар Загальних зборів акціонерів Е.О. Панасенко

 

05 вересня 2017 року


 

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Ноябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архив записей