Сентябрь

Полный текст документа в файле по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=0B830WV4lURMnT0ZKZmpIRHFsUTg

Розміщено на сайті www.t-mash.dp.ua 27.07.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСМАШ» (надалі ПрАТ «ТРАНСМАШ»).

 

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 17

 

Шановні акціонери!

ПрАТ «ТРАНСМАШ» повідомляє Вас, що 05 вересня 2017 року о 10:00 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 17, Актовий зал заводоуправління ПрАТ «ТРАНСМАШ», відбудуться Загальні збори ПрАТ «ТРАНСМАШ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 05 вересня 2017 року буде здійснюватися з 9:00 год. до 9:45 год. за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 17, Актовий зал заводоуправління ПрАТ «ТРАНСМАШ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 30.08.2017 року.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

1. Обрання лічильної комісії.

 

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів ПрАТ «ТРАНСМАШ» у складі: Єлисеєва Світлана Павлівна, Усаткіна Ірина Григорівна.

 

2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.

 

Проект рішення:

Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть прийматися рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

Рішення по питаннях порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах з усіх питань порядку денного, окрім пункту 3, рішення за яким приймається більш ніж ¾ голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Збори провести без перерви.

 

3. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» шляхом перетворення (реорганізації) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСМАШ».

 

Проект рішення:

Припинити діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ», ЄДРПОУ 04832737, місцезнаходження Україна, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 17, статутний капітал 668 500,00 грн., шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСМАШ», ЄДРПОУ 04832737, місцезнаходження: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 17. Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСМАШ» на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ», зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

ТОВ «ТРАНСМАШ», що створене внаслідок перетворення ПрАТ «ТРАНСМАШ», є правонаступником майна, всіх прав та обов’язків ПрАТ «ТРАНСМАШ».

 

4. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення.

 

Проект рішення:

Затвердити наступний план припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСМАШ»:

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні - участь у перетворенні бере єдине товариство ПрАТ «ТРАНСМАШ» код за ЄДРПОУ 04832737, місцезнаходження Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 17; тел. (056) 790-98-70; факс (056) 790-98-71;

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам - відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі ПрАТ «ТРАНСМАШ», що перетворюється, дорівнюється відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що утворюється під час перетворення. Коефіцієнти конвертації акцій в частки дорівнює 1. Інші цінні папери, крім простих іменних акцій, Товариство за час свого існування не випускало. Грошові виплати акціонерам в процесі перетворення акціонерного товариства не плануються;

3) відомості про права, які надаватимуться ТОВ «ТРАНСМАШ» власникам інших, крім акцій, цінних паперів ПрАТ «ТРАНСМАШ» внаслідок перетворення: Інші цінні папери, крім простих іменних акцій, Товариство за час свого існування не випускало;

4) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами ТОВ «ТРАНСМАШ» після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації - запропоновано назначити Генеральним директором товариства Бекірова Е.Р. з виплатою винагороди та компенсацій, що будуть встановлені трудовим договором та штатним розкладом. Інших органів управління чи контролю в ТОВ «ТРАНСМАШ» створювати не планується, тому єдиною посадовою особою в товаристві з обмеженою відповідальністю буде Генеральний директор;

5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у перетворенні - на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТРАНСМАШ» голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного.

Затвердити наступний порядок, строки та умови припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСМАШ»:

 

5. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій в акціонерів, які голосували проти рішення про припинення (перетворення) акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.

 

Проект рішення:

Порядок та умови викупу акцій в акціонерів, які вимагають цього, не затверджувати, у зв’язку з тим, що всі акціонери Товариства прийняли рішення про реорганізацію (перетворення). По питанню порядку денного 3. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» шляхом перетворення (реорганізації) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСМАШ» зборів усі акціонери, які зареєструвалися у Зборах, проголосували «ЗА» прийняття рішення про припинення діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» шляхом його реорганізації (перетворення) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСМАШ» («за» - 100,00 %) .

 

6. Про припинення повноважень Правління ПрАТ «ТРАНСМАШ».

 

Проект рішення:

Припинити повноваження з 05.09.2017 року та відкликати Голову Правління - генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» Бекірова Е.Р.

 

Припинити повноваження з 05.09.2017 року та відкликати першого заступника Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» Сатуновського Артема Вячеславовича.

 

Припинити повноваження з 05.09.2017 року та відкликати членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» Бакланова С.О., Панасенко Е.О., Назаренко А.О.

 

7. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ТРАНСМАШ» та визначення її повноважень.

 

Проект рішення:

Призначити комісію з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» у складі:

 

- Голова комісії з припинення (перетворення) – Бекіров Е.Р., паспорт МА 626626 виданий 14.04.1999 Охтирським МРВ УМВС України в Сумській областi. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 3036719237, місцезнаходження: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Бердянська, 7, кім. 205.

 

- Член комісії з припинення (перетворення) – Гаркуша Світлана Григорівна , паспорт АК 583127 виданий 25.06.1999 р. Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2306914907, місцезнаходження: 49098, Україна, м. Дніпро, вул. Прогресивна, 1, кВ. 65.

 

- Член комісії з припинення (перетворення) – Панасенко Еліна Олександрівна, паспорт МА 002919 виданий 23.05.1995 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській обл. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2835915126, місцезнаходження: 49098, Україна, м. Дніпро, вул. Білостоцького, 36, кВ. 44.

 

До комісії з припинення юридичної особи з моменту ії призначення переходять повноваження щодо управління справами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ». Голова комісії та її члени представляють ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

Голова комісії виконує повноваження Генерального директора Товариства згідно Статуту Товариства, та має право вчиняти правочини ринкова вартість майна, робіт або послуг, в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, становить 50 і вище відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2016 рік, в тому числі за результатами тендерів.

Комісії з припинення надаються повноваження на виконання передбачених законодавством України дій щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСМАШ», зокрема, складати (оформлювати, формувати, тощо) та підписувати документи, пов'язані з перетворенням, що подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інших контролюючих органів;

Голові комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» Бекiрову Е.Р. забезпечити, в т.ч. шляхом використання права передоручення:

- подання державному реєстратору центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для внесення до ЄДР запису про прийняте рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСМАШ»;

- повідомлення державного реєстратора центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про склад Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» для подальшого розміщення оголошення в спеціалізованому друкованому органі масової інформації повідомлення про занесення запису до ЄДР щодо прийняття рішення про припинення ПрАТ «ТРАНСМАШ» шляхом перетворення у ТОВ «ТРАНСМАШ» та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього;

- за необхідності, подання актуальної інформації до податкового органу, органу Пенсійного фонду України, подання інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- вчинити заходи щодо виявлення кредиторів Товариства, відповідно до вимог ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» здійснити письмове повідомлення кредиторів про прийняте рішення про припинення Товариства та опублікувати повідомлення про прийняте рішення в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 30 днів з дати цих зборів, розглянути вимоги кредиторів та прийняти рішення щодо задоволення чи відхилення вимог кредиторів; скласти по закінченню строку пред'явлення вимог кредиторами передавального акту для подання в орган державної реєстрації;

- в установлений законодавством термін здійснити персональне повідомлення акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» про прийняті на цих Зборах рішення про припинення Товариства.

Місцезнаходження Комісії з припинення ПрАТ «ТРАНСМАШ», м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 17.

Голові Комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ТРАНСМАШ» подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідний пакет документів для зупинення обігу акцій Товариства.

Голові Комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ТРАНСМАШ» здійснити всі необхідні заходи та дії щодо скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з питань затвердження передавального акту.

Доручити Голові Комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ТРАНСМАШ» всі необхідні заходи та дії щодо скликання та проведення протягом п'яти робочих днів з дати затвердження передавального акту Установчих зборів ТОВ «ТРАНСМАШ» - правонаступника ПрАТ «ТРАНСМАШ».

 

8. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в статутному капіталі правонаступника.

 

Проект рішення:

Відповідно до пункту 2 ст. 80 та пункту 4 ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити наступний порядок та умови обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника:

Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.

Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСМАШ» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ», що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» номінальною вартістю 0,05 грн. дорівнює розміру частки в розмірі 0,05 грн. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСМАШ».

Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВ «ТРАНСМАШ» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПрАТ «ТРАНСМАШ», до перетворення.

 

Адреса веб-сторінки товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів: – www.t-mash.dp.ua.

 

Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні до 05 вересня 2017 року (включно) з понеділка по п`ятницю з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 17, 3-й поверх заводоуправління, кабінет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа - головний бухгалтер Гаркуша Світлана Григорівна.

 

05 вересня 2017 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у місці проведення загальних зборів товариства

 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

 

Телефон для довідок (056) 790-98-72, Панасенко Еліна Олександрівна

 

 

 

 

Голова Наглядової рада

ПрАТ «ТРАНСМАШ» Сатуновский В.М.

 

 

 

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Ноябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архив записей