ПОЛОЖЕНИЕ ПРО ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (сокращенное)

Полный текст положения в файле по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=0B830WV4lURMncXNJS3lxcnNURVU

 

 

 

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ" 31.03.2016 р.

Протокол № 1/2016 від 31.03.2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Загальні збори

                                               ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ТРАНСМАШ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпропетровськ

 

2016 рік

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Це Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» (далі - Товариство).

 1. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.
 2. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.
 3. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

 

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

 1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
 2.  До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено статутом Товарииства;

11) затвердження річного звіту Товариства;

12) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачениз законом;

13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;

19) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);

21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23)  прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, педбаченого частиною четвертою ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора);

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

 1.  До компетенції Загальних зборів належить також прийняття рішень щодо:

 

 1. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

 1. Товариство щороку скликає Загальні збори для підведення підсумків діяльності Товариства за попередній рік (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

   До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

   Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

 1. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:
 2. припинення повноважень та обрання членів Наглядової  ради Товариства;
 3. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової  ради Товариства.
 4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер оплачує витрати на організацію підготовки та проведення таких Загальних зборів.
 5. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають. Порядок денний являє собою перелік питань, які планується розглянути на Загальних зборах, і може доповнюватись проектами рішень з цих питань, які вносяться на розгляд Наглядової ради її головою, або від свого ім′я іншим акціонером (групою акціонерів). Наглядова рада зобов’язана включити до розгляду Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства, щодо проекту рішень з порядку денного.
 6. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.
 7. Доповнення (пропозиції) до порядку денного Загальних зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством. При цьому, зокрема:
  1. Пропозиції до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.
  2. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Наглядовій раді Товариства (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства.
  3. Наглядова рада Товариства (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
  4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.
  5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
  6. Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно персонально повідомити кожного акціонера простим листом або вручити під розпис інформацію про зміни у порядку денному за тим же переліком акціонерів, складеним для надсилання первісного повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб- сторінці в мережах Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів може бути опубліковане у офіційному друкованому органі, тому ж самому, в якому було опубліковане повідомлення про скликання Загальних зборів.
 8. Акціонери Товариства, згідно з переліком акціонерів Товариства, складеним на визначену Наглядовою радою (або акціонерами, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) дату, повідомляються про проведення Загальних зборів та їх порядок денний персонально у порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом надсилання простих листів за адресами, що зазначені у переліку власників акцій Товариства.

 Визначена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

 1. Повідомлення про проведення Загальних зборів має бути відіслане у строк, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.
 2. Повідомлення розсилає особа,  визначена Наглядовою радою у рішенні про скликання Загальних зборів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
 3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує інформацію на власній веб- сторінці в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних.
 4. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:
  1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
  2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
  3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
  4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  5. перелік питань, що виносяться на голосування;
  6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
 5. Протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому органі (виданні) інформація про проведення Загальних зборів розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондової біржі.
 6. Загальні збори проводяться у місті Дніпропетровськ.

 

 1. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

 

 1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
 2. Перелік  акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. У ньому, зокрема, зазначаються:
 3. повне найменування (прізвище ім'я та по батькові) акціонера;
 4. місцезнаходження (місце проживання) акціонера;
 5. код за ЄДРПОУ (паспортні данні) акціонера;
 6. кількість акцій, що належить акціонеру. 
 7. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення цього акціонера до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
 8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

 

 1. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

 1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть звернутися до Товариства для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (робочий час Товариства), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу, назва приміщення тощо) та П.І.Б. посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.

 1. Зазначені документи надаються на письмовий запит акціонера посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у електронній формі на вказану акціонером у запиті адресу електронної пошти або на носіях інформації, наданих акціонером. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або відповідним чином уповноваженим представником акціонера-юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).
 2. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, Товариство надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори.
 3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
 4. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість в порядку, визначеному пунктом 5.2. Положення, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

 

 1. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

 

 1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

 Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками  інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

 Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу.

 1. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.
 2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
 3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.
 4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
 5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.
 6. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління акціонерного Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

 1. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довіреність якому видана пізніше.
 2. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

 

 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

 1. Порядок проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку Загальних зборів не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальні збори.

 Головує на Загальних зборах особа, призначена рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може обрати головуючим на Загальних зборах будь-яку особу, в тому числі, члена Наглядової ради.

 1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
 2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка обирається Наглядовою радою, (або акціонерами, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори).
 3. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства.
 4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
 5. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу, або депозитарію. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарію.
 6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
 7. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
 8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
 9. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
 10. Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до діючого законодавства та Статуту власникам привілейованих акцій, або питання при розгляду якого, голоси власників привілейованих акцій товариства підраховують окремо відповідно до діючого законодавства та Статуту, Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі в Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.

Відсутність кворуму власників привілейованих акцій (для кворуму на Загальних зборах мають бути присутні власники привілейованих акцій, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), не впливає на чинність Загальних зборів для вирішення питань порядку денного, за якими власники привілейованих акцій не мають права голосу, у разі якщо зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

 1. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.
 2. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

          Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

 

Голова Загальних зборів акціонерного Товариства                                          В.М. Сатуновський

 

Секретар Загальних зборів акціонерного Товариства                                      Е.О. Панасенко

 

 

Викладено 05.04.2016 

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Октябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архив записей