Апрель

Полный текст документа в файле по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=0B830WV4lURMnMklJenRnMktsVHc

Розміщено на сайті www.t-mash.dp.ua 03.03.2017 р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСМАШ» (надалі ПрАТ «Трансмаш»)

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпро (Дніпропетровськ),
вул. Молодогвардійська, буд. 17

Шановні акціонери!
ПрАТ «Трансмаш» повідомляє Вас, що 05 квітня 2017 року о 10:00 годині за адресою: Україна, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Молодогвардійська, буд. 17, Актовий зал заводоуправління ПрАТ «Трансмаш», відбудуться Загальні збори ПрАТ «Трансмаш».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 05 квітня 2017 року буде здійснюватися з 9:00 год. до 9:45 год. за адресою: Україна, м. Дніпро (Дніпропетровськ),
вул. Молодогвардійська, буд. 17, Актовий зал заводоуправління ПрАТ «Трансмаш».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 30.03.2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів ПрАТ «Трансмаш» від 2017 року у складі: Єлисеєва Світлана Павлівна, Усаткіна Ірина Григорівна.

2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш».

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» у 2016 році задовільною.

3. Звіт Правління ПрАТ «Трансмаш» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Трансмаш».

Проект рішення: Визнати роботу Правління ПрАТ «Трансмаш» у 2016 році задовільною.

4. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Трансмаш» в 2017 році.

Проект рішення: Затвердити програму розвитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» на 2017 рік. Визнати основними напрямками діяльності ПрАТ «Трансмаш» в 2017 році підвищеня якості ремонту колійної техніки з метою задоволення потреб замовників.

5. Розгляд аудиторського висновку за річною фінансовою звітністю за 2016 рік та затвердження річного звіту ПрАТ «Трансмаш» за 2016 рік.

Проект рішення: Погодитися з аудиторським висновком за річною фінансовою звітністю ПрАТ «Трансмаш» за 2016 рік та затвердити річний звіт ПрАТ «Трансмаш» за 2016 рік.

6. Розподіл прибутку за 2016 рік.

Проект рішення: Встановити, що чистий прибуток за 2016 рік в сумі 58278 тис. грн. розподіляється за такими напрямами:
а) у зв’язку зі збитками прошлих періодів чистий прибуток в сумі 58278 тис. грн. в повному обсязі спрямовується на поповнення власних оборотних активів.

7. Затвердження всіх значних правочинів, вчинені за період з 31.03.2016 р. до 05.04.2017 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких складала від 10 і вище відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПрАТ «Трансмаш» за 2015 рік.

Проект рішення: Затвердити всі значні правочини, вчинені за період з 31.03.2016 р. до 05.04.2017 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких складала від 10 і вище відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПрАТ «Трансмаш» за 2015 рік.

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Прийняти нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ». Доручити підписати нову редакцію Статуту голові Загальних зборів Сатуновському Вячеславу Михайловичу та секретарю Загальних зборів Панасенко Е.О.

9. Прийняття внутрішніх положень ПрАТ «Трансмаш».

Проект рішення: Затвердити нову редакцію внутрішніх положень: «Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ», «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ», «Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ», «Принципи корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ».

10. Про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» у зв`язку із закінченням терміну їх дії.

Проект рішення: У зв`язку із закінченням терміну дії припинити повноваження Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» у складі: ПрАТ «ТАКО», Тараненко Сергій Дмитрович, Крячко Валерій Олександрович, Карл Контрус, Компанія «Нота Бетайлігунген ГмбХ» (Австрія).

11. Обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш».

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради на термін один рік у складі:

12. Затвердження умов цивільно- правових договорів,трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради та трудового договору з головою Наглядової ради з винагородою згідно з трудовим договором. Уповноважити підписати договори Голову Правління ПрАТ «Трансмаш» - генерального директора.


13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Трансмаш» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними річної фінансової звітності за 2016 рік та надання Голові Правління - генеральному директору повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт колійних машин;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію колійних машин;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання комплектуючих та запасних частин;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Трансмаш» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 100 000 000 грн., а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт колійних машин, в тому числі за результатами тендерів, на суму до 29 000 000 грн;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію колійних машин, в тому числі за результатами тендерів, на суму до 25 000 000 грн;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання комплектуючих та запасних частин на суму до 27 000 000 грн;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг на суму до 19 000 000 грн.
Надати Голові Правління - генеральному директору повноважень вчиняти такі правочини.

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Трансмаш» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, становить 50 і вище відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2016 рік та надання Голові Правління - генеральному директору повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт колійних машин;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію колійних машин;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на виробництво та продаж колійних машин;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання комплектуючих та запасних частин;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Трансмаш» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі
950 000 000 грн.:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт колійних машин, в тому числі за результатами тендерів, на суму до 300 000 000 грн;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію колійних машин, в тому числі за результатами тендерів, на суму до 150 000 000 грн;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на виробництво та продаж колійних машин, в тому числі за результатами тендерів, на суму до 200 000 000 грн;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання комплектуючих та запасних частин на суму до 200 000 000 грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг на суму до 100 000 000 грн.
Надати Голові Правління - генеральному директору повноважень вчиняти такі правочини.

Адреса власного веб - сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.t-mash.dp.ua.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні до 05 квітня 2017 року (включно) з понеділка по п`ятницю з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпро, (Дніпропетровськ), вул. Молодогвардійська, буд. 17, 2-й поверх заводоуправління, кабінет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа - головний бухгалтер Гаркуша Світлана Григорівна.

05 квітня 2017 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у місці проведення загальних зборів товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь та голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

Відповідно до п. 10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Продепозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента враховуються цінні папери лише тих власників, які уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
Телефон для довідок (056) 790-98-72. Панасенко Еліна Олександрівна

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» (тис.грн.)

Найменування показника

 

період

звітний

попередній

Усього активів

61740

52405

Основні засоби

13124

12620

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Інші фінансові інвестиції

-

-

Запаси

8922

34116

Сумарна дебіторська заборгованість

37455

4435

Поточні фінансові інвестиції

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти

2236

1232

Нерозподілений прибуток

(46109)

(104387)

Власний капітал

(45415)

(103693)

Статутний капітал

669

669

Довгострокові зобов′язання

85270

40441

Поточні зобов′язання

21885

115655

Чистий прибуток (збиток)

58278

(52363)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13370000

13370000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

99

107

 

 

 

Голова Наглядової рада

ПрАТ «Трансмаш» Сатуновский В.М.

 

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Ноябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архив записей