2016

Полный текст документа в файле по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=0B830WV4lURMnYW5LSE4wUXhCWlk

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння-Генеральний директор

 

 

 

Бекiров Е.Р.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" ТРАНСМАШ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

04832737

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , Самарський, 49000, Днiпро, Молодогвардiйська,17

5. Міжміський код, телефон та факс

(0562)790-98-75 790-98-75

6. Електронна поштова адреса

transmash@t-mash.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР 80

 

27.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

t-mash.dp.ua

в мережі Інтернет

27.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

   

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

   

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

   

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

В складi рiчного звiту вiдсутнi:- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб-емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря-посада не передбачена.Iнформацiя про рейтингове агентство-протягом звiтного перiоду емiтент не користувався послугами рейтингового агентства.Iнформацiя про дивiденди-так,як рiшення про нарахування i виплату дивiдендiв загальними зборами акцiонерiв не приймалось,дивiденди не виплачувались.Дiяльнiсть емiтента не пiдлягає лiцензуванню .
Облiгацiї,iншi цiннi папери,похiднi цiннi папери,власнi акцiї у звiтному перiодi емiтентом не випускались.
Iнформацiя про обсяги виробництва,основнi види продукцiї,собiвартiсть не надавалась.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня.Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй вiдсутня.Iнформацiя про склад,структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня.Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами,права вимоги за якими забезпечено iпотеками,якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня.Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня.Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi.Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня.Iнформацiя про осiб,що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня.Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не проводився
Текст аудиторського висновку:-заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї приватними акцiонерними товариствами не передбачено.Вiдсутня iнформацiя:Звiт про стан обєкта нерухомостi-так,як Товариство цiльвi облiгацiї не випускало,виконання зобовязаньза якими забезпечене обєктами нерухомостi.Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" ТРАНСМАШ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

12241200000008665

3. Дата проведення державної реєстрації

07.01.1998

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

668500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

101

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

30.20 Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу

33.17 Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв

не має не має

10. Органи управління підприємства

д/в

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне АкцiонернеТовариство Приватбанк

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26007113232051

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публiчне Акцiонерне Товариство ОТП Банк

5) МФО банку

307071

6) поточний рахунок

26008001310622

 

Викладено: 27.04.2017

 

 

 

 

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Октябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архив записей