ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 2016

Полный текст документа в файле по ссылке:

https://drive.google.com/file/d/0B830WV4lURMnME5oaEdHdXZveW8/view?usp=sharing

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерного товариства

                     Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСМАШ» (надалі ПрАТ «Трансмаш»)

Місцезнаходження товариства (відповідно до Статуту ПрАТ «Трансмаш»): Україна, 49000,  м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, буд. 17

 

Шановні акціонери!

 ПрАТ «Трансмаш» повідомляє Вас, що 31 березня 2016 року о 10:00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська,  буд. 17, актовий зал заводоуправління ПрАТ «Трансмаш», відбудуться Загальні збори ПрАТ «Трансмаш».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 31 березня 2016 року буде здійснюватися з 9:00 год. до 9:45 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, буд. 17, Актовий зал заводоуправління  ПрАТ «Трансмаш».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 25.03.2016 року.

Порядок денний чергових загальних зборів  акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Звіт Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш»  за 2015 рік  та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради  ПрАТ «Трансмаш».

2.Звіт Правління ПрАТ «Трансмаш» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління  ПрАТ «Трансмаш».

3. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ “Трансмаш” в 2016 р.

4. Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з 27.03.2015 р. до 31.03.2016 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких складала від 10 і вище відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПрАТ «Трансмаш» за 2014 рік.

5. Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2015 рік та затвердження річного звіту ПрАТ «Трансмаш» за 2015 рік.

6. Розподіл прибутку за 2015 рік.

7.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Трансмаш» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів,  за даними фінансової звітності за 2015 рік та надання Голові Правління ПрАт «Трансмаш» - генеральному директору заводу повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт  колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання комплектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

8.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Трансмаш» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, становить 50 і вище відсотків вартості активів  за даними фінансової звітності за 2015 рік та надання Голові Правління ПрАТ «Трансмаш» - генеральному директору заводу повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт  колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на виробництво  колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання комплектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

    9. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Трансмаш» шляхом викладання його в новій редакції.

          10. Внесення змін до Положення про Загальні збори  ПрАТ «Трансмаш» шляхом викладання його в новій редакції.

          11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Трансмаш» шляхом викладання його в новій редакції.

          12. Внесення змін до Положення про Правління ПрАТ «Трансмаш» шляхом викладання його в новій редакції.

         13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

        14. Обрання членів Наглядової ради.

         15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

               Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні до 30 березня 2016 року (включно) з понеділка по п′ятницю з 8:00 год. до 16:30 год. (обідня перерва з 11:30 год. до 12:00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, буд. 17, 2-й поверх заводоуправління, кабінет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа – головний бухгалтер Гаркуша Світлана Григорівна.

31 березня 2016 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у місці проведення загальних зборів товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника)  документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь та голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

Відповідно до п. 10 Розділу VΙ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента враховуються цінні папери лише тих власників, які уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Телефон для довідок (056) 790-98-72. Панасенко Еліна Олександрівна

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» (тис.грн.)

Найменування показника

 

період

звітний

попередній

Усього  активів

52405

68254

Основні засоби, залишкова вартість

12620

11632

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

34116

37045

Сумарна дебіторська заборгованість

4435

18651

Грошові кошти та їх еквіваленти

1232

59

Нерозподілений прибуток

(104387)

(52024)

Власний капітал

(103693)

(51330)

Довгострокові зобов′язання

40441

26570

Поточні зобов′язання

115655

93012

Чистий прибуток (збиток)

(52363)

(46458)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13370000

13370000

Кількість  власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

107

166

 

Розміщено на сайті www.t-mash.dp.ua 25.02.2016 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 25.02.2016 р. в № 38  газети «Бюлетень «Відомості НКЦПФР»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Голова Наглядової рада

ПрАТ «Трансмаш»                                                              Сатуновский В.М.

 

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Ноябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архив записей