2016

Полный текст документа в файле по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=0B830WV4lURMndWRUd2h3Z0VQdUE

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння-генеральний директор заводу

 

 

 

Бекiров Ельдар Рустемович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

01.04.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСМАШ»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Молодогвардiйська, 17

4. Код за ЄДРПОУ

04832737

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 790-98-70 (056) 790-98-73

6. Електронна поштова адреса

transmash@t-mash.dp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

01.04.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

64 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

04.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.t-mash.dp.ua

в мережі Інтернет

05.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.03.2016

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАКО»

13417240

48.3089

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 31.03.2016 р. прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Голови Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАКО» на пiдставi частини 2 статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства». Код за ЄДРПОУ юридичної особи 13417240. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» 48, 3089%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - 9 мiсяцiв.

31.03.2016

припинено повноваження

Заступник голови Наглядової ради, член Наглядової ради

Тараненко Сергiй Дмитрович

АЕ 209614
01.02.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.

0.1410

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 31.03.2016 р. прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Заступника голови Наглядової ради, члена Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» Тараненко Сергiя Дмитровича на пiдставi частини 2 статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства». Паспорт серiя АЕ № 209614, виданий 01.02.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» 0,1410%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - 18 рокiв. (Згiдно зi Статутом ПрАТ «Трансмаш», посадова особа переобиралась кожнi три роки).

31.03.2016

припинено повноваження

член Наглядової ради

Крячко Валерiй Олександрович

АЕ 978083
04.12.1997 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 31.03.2016 р. прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» Крячко Валерiя Олександровича на пiдставi частини 2 статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства». Паспорт серiя АЕ № 978083, виданий 04.12.1997 р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» 0,0000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - 18 рокiв. (Згiдно зi Статутом ПрАТ «Трансмаш», посадова особа переобиралась кожнi три роки).

31.03.2016

припинено повноваження

член Наглядової ради

Карл Контрус

Р 6685451
20.08.2012 Магістрат м. Відень MA62

24.7338

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 31.03.2016 р. прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» Карла Контруса на пiдставi частини 2 статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства». Паспорт серiя Р № 6685451, виданий Магістрат м. Відень MA62 20.08.2012 р. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» 24,7338%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - 10 рокiв. (Згiдно зi Статутом ПрАТ «Трансмаш», посадова особа переобиралась кожнi три роки).

31.03.2016

припинено повноваження

член Наглядової ради

Компанiя «Нота Бетайлiгунген ГмбХ» (Австрiя)

FN364852

24.2223

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 31.03.2016 р. прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» Компанiї «Нота Бетайлiгунген ГмбХ» (Австрiя) на пiдставi частини 2 статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства». Код за ЄДРПОУ юридичної особи FN364852. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» 24, 2223%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - 5 рокiв. (Згiдно зi Статутом ПрАТ «Трансмаш», посадова особа переобиралась кожнi три роки.

31.03.2016

обрано

голова Наглядової ради

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАКО»

13417240

48.3089

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 31.03.2016 р. обрано до складу Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАКО» у зв`язку iз достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Рiшенням нового складу Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» від 31.03.2016 р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАКО» обрано на посаду голови Наглядової ради. Код за ЄДРПОУ 13417240. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» 48,3089%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано посадову особу – 1 рiк до наступних Загальних зборiв акцiонерiв.
Фiзична особа, яка є представником у Наглядовiй радi ПрАТ «Трансмаш» - Сатуновский Вячеслав Михайлович, паспорт серiя АК № 037735, виданий 05.02.1998 р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» 0,0000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв – Генеральний директор ПрАТ «ТАКО».

31.03.2016

обрано

заступник голови Наглядової ради

Тараненко Сергiй Дмитрович

АЕ 209614
01.02.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.

0.1410

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 31.03.2016 р. обрано до складу Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» Тараненко Сергiя Дмитровича у зв`язку iз достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Рiшенням нового складу Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» вiд 31.03.2016 р. Тараненко Сергiя Дмитровича обрано заступником голови Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш». Паспорт серiя АЕ № 209614, виданий 01.02.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» - 0,1410 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано посадову особу – 1 рiк до наступних Загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - голова Правлiння ПАТ «ДнСЗ» - генеральний директор заводу, член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ШПАЛ», заступник голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ».

31.03.2016

обрано

член Наглядової ради

Крячко Валерiй Олександрович

АЕ 978083
04.12.1997 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 31.03.2016 р. обрано до складу Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» Крячко Валерiя Олександровича у зв`язку iз достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Паспорт серiя АЕ № 978083, виданий 04.12.1997 р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» - 0,0000 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано посадову особу – 1 рiк до наступних Загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - перший заступник голови Правлiння ПАТ «ДнСЗ» - директор з економiки та фiнансiв, член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАКО», член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ».

31.03.2016

обрано

член Наглядової ради

Карл Контрус

Р 6685451
20.08.2012 Магістрат м. Відень MA62

24.7338

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 31.03.2016 р. обрано до складу Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» Карла Контруса у зв`язку iз достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Паспорт Р 6685451, виданий Магістрат м. Відень MA62 20.08.2012 р. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» - 24,7338 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано посадову особу – 1 рiк до наступних Загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ», член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ».

31.03.2016

обрано

член Наглядової ради

Компанiя «Нота Бетайлiгунген ГмбХ» (Австрiя)

FN36485

24.2223

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Трансмаш» вiд 31.03.2016 р. обрано до складу Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» Компанiю «Нота Бетайлiгунген ГмбХ» (Австрiя) у зв`язку iз достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Код за ЄДРПОУ FN364852.
Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» 24,2223%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано посадову особу – 1 рiк до наступних Загальних зборiв акцiонерiв.
Фiзична особа, яка є представником у Наглядовiй радi ПрАТ «Трансмаш» - Ковбасинський Олександр Борисович, паспорт серiя МЄ № 660162, виданий 25.08.2005 р. Днiпровським РУГУ МВС України у м. Києвi. Акцiями ПрАТ «Трансмаш» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв – адвокат адвокатське об'єднання «Радник», начальник юридичного управлiння ЗАТ «Європейський страховий альянс», заступник голови Правлiння страхової компанiї «Iнтерстрахполiс».

 

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Октябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архив записей