2015

Полный текст документа в файле по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=0B830WV4lURMnTkRTajBlZE96WTg

 

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння-Генеральний директор

 

 

 

Бекiров Е.Р.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" ТРАНСМАШ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

04832737

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , Самарський, 49000, Днiпропетровськ, Молодогвардiйська,17

5. Міжміський код, телефон та факс

(0562)790-98-75 790-98-75

6. Електронна поштова адреса

transmash@t-mash.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2016

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР 81

 

27.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

t-mash.dp.ua

в мережі Інтернет

27.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Дiяльнiсть емiтента не пiдлягає лiцензуванню .Пiдприємство не входить до будь-яких обєднань.Визначення рейтингової оцiнки не проводилось. Учасниками являються юридичнi та фiзичнi особи.Дивiденди у звiтному перiодi не сплачувались.
Облiгацiї,iншi цiннi папери,похiднi цiннi папери,власнi акцiї у звiтному перiодi емiтентом не випускались.
Iнформацiя про обсяги виробництва,основнi види продукцiї,собiвартiсть не надавалась.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня.Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй вiдсутня.Iнформацiя про склад,структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня.Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами,права вимоги за якими забезпечено iпотеками,якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня.Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня.Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi.Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня.Iнформацiя про осiб,що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня.Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не проводився.Звiт про стан обєкта нерухомостi вiдсутнiй.

     
 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" ТРАНСМАШ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

12241200000008665

3. Дата проведення державної реєстрації

07.01.1998

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

668500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

125

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

33.17 Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв

30,20 Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу

не має не має

10. Органи управління підприємства

д/в

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне АкцiонернеТовариство Приватбанк

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26007113232051

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публiчне Акцiонерне Товариство ОТП Банк

5) МФО банку

307071

6) поточний рахунок

26008001310622

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правлiння -генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бекiров Ельдар Рустемович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 626626 11.04.1999 Охтирський МРВ УМВС України у Сумськiй обл.

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ Трансмаш начальник вiддiлуОМТС,ПрАТ Трансмаш комерцiйний директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.03.2015 3 роки

9) Опис

Допомагає головi Правлiння.На iнших пiдприємствах не працює.Не одержує винагороди за виконуванi обовязки.
Змiн у посадовому складi у звiтному роцi не було.Загальний стаж керiвнрї роботи 8 рокiв.Непогашена судимiсть за корисливi злочини вiдсутня.Сумiсництво-д/в.Посади за 5 рокiв-начальник вiддiлу ОМТС ПАТ Трансмаш,комерцiйний директор ПАТ Трансмаш..

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Контрус Карл

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

J 04187384 03.10.2003 Magistratder Stadt Wien MA62

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ Алека,директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.04.2014 3 роки

9) Опис

Керує роботою Наглядової Ради.Виконує її доручення.Не одержує винагороди за виконуванi обовязки.Змiн у посадовому складi у звiтному роцi не було.Загальний стаж керiвної роботи 23 роки.Непогашеної судимостi за корисливi злочини немає.Сумiсництво-д/в.Посади за 5 рокiв -д/в.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник голови Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тараненко Сергiй Дмитрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 209614 01.02.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

генеральний директор ПАТ ДНСЗ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.04.2014 3 роки

9) Опис

Допомагає Головi Наглядової Ради.Виконує його доручення.Не одержує винагороди за виконуванi обовязки.
Змiн у посадовому складi у звiтному роцi небуло.Загальний стаж керiвної роботи 36 роки.Непогашенаї судимiстьза корисливi злочини вiдсутня.Сумiсництво -не має.Посади за 5 рокiв-генеральний директор ПАТ ДНСЗ,член Наглядової ради ПАТ Трансмаш, заступник голови Наглядової ради ПАТ Трансмаш.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Крячко Валерiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 978083 04.12.1997 АНД РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник генерального директора з економiки та фiнансiв ПАТ ДНСЗ.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.03.2015 3 роки

9) Опис

Допомагає Головi Наглядової Ради.Виконує його доручення.Не одержує винагороди за виконуванi обовязки.
Змiн у посадовому складi у звiтному роцi не було. Загальний стаж керiвної роботи 36 рокiв.Непогашена судимiсть за корисливi злочини вiдсутня.Сумiсництво-не має.Посади за 5 рокiв-заступник генерального директора з економiки та фiнансiв ПАТ ДНСЗ,член Наглядової Ради ПАТ Трансмаш..

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Приватне Акцiонерне Товариство ТАКО

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

13417240 21.06.2006

4) рік народження**

0

5) освіта**

 

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.04.2014 3 роки

9) Опис

Бере участь у засiданнях Правлiння Товариства.Виконує рiшення прийнятi загальними зборами та Наглядовою Радою Товариства.Не одержує инагороди за виконуванi обовязки.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Компанiя Нота Бетайлiнгунген ГмбХ

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

FN364852

4) рік народження**

0

5) освіта**

 

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.04.2014 3 роки

9) Опис

Бере участь у засiданнях Правлiння Товариства.Виконує рiшення прийнятi загальними зборами та Наглядовою
Радою Товариства.Неодержує винагороди за виконуванi обовязки.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший заступник Голови

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сатуновський Артем Вячеславович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 468225 09.06.2006 Пятихатським РО УМВД в Дн-вськiй обл

4) рік народження**

1989

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ Трансмаш,заступник Голови Правлiння-генерального директора по комерцiйнiй роботi,комерцiйний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.03.2015 3роки

9) Опис

Надає допомогу Головi Правлiнняв в органiзацiї роботи Правлiння i має право без довiреностi пiдписувати
-документи облiку та звiтностi,
-акти виконаних робiт,
-накази про найм та звiльнення прцiвникiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх пяти рокiв займав посади заступника Голови правлiння по комерцiйнiй роботi,комерцiйного директора ПрАТ Трансмаш.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Панасенко Елiна Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 002919 23.06.1995 Охтирським ГРУ УМВС в Сумськiй обл.

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ Трансмаш,начальник юридичного вiддiлу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.03.2015 3 роки

9) Опис

Правлiння є виконавчим органом Товариства,який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань,повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства.Отримує винагороду,згiдно штатного розпису.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.Протягом останнiх пяти рокiв обiймала посаду-начальника юридичного вiддiлу ПрАТ
Трансмаш.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Назаренко Андрiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 377627 01.06.1998 Iндустрiальний РОДГУ УМВС в Дн-вськiй обл

4) рік народження**

1981

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ Трансмаш,заступник Голови Правлiння-генерального директора з виробництва,головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.03.2015 3 роки

9) Опис

Як Член Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань,повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю.
Непогашеної судимостi заи корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх пяти рокiв -заступник Голови Правлiння-генерального директора ПрАТ Трансмаш з виробництва,головний iнженер ПрАТ Трансмаш.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бакланов Сергiй Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АО 293415 07.06.2015 Кiровське РОДГУ УМВС в Дн-вськiй обл

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ ТАКО,заступник Генерального директора по загальним питанням,помiчник Голови Правлiння- генерального директора ПрАТ Трансмаш,член Правлiння ПрАТ Трансмаш.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.03.2015 3 роки

9) Опис

Як Член Правлiння здiйснює управлiння поточною роботою Товариства.До компетенцiї Правлiння належить
вирiшення питань,повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства.
Непогашеної судимостi за кориливi та посадовi злочини немає.
Останнi пять рокiв займав посаду заступника Генерального директора з загальних питань ПрАТ ТАКО,
помiчника Голови Правлiння-генерального директора ПрАТ Трансмаш,Члена Правлiння ПрАТ Трансмаш

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

Викладено: 27.04.2016

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Ноябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архив записей