ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 2015

Полный текст документа в файле по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/0B830WV4lURMnbnhHQTNYcU9EVm8/view?usp=sharing

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерного товариства

                     Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСМАШ»

                     Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСМАШ» (надалі ПрАТ «Трансмаш») повідомляє Вас, що 27 березня 2015 року о 10:00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17, актовий зал заводоуправління ПрАТ «Трансмаш», відбудуться Загальні збори ПрАТ «Трансмаш».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах – 27 березня 2015 року з 9:00 год. до 9:45 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17, Актовий зал заводоуправління  ПрАТ «Трансмаш».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 23.03.2015 року.

Порядок денний чергових загальних зборів  акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів.

2.Звіт Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш»  за 2014 рік  та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради  ПрАТ «Трансмаш».

3.Звіт Правління ПрАТ «Трансмаш» за 2014 р. і проект основних напрямів діяльності ПрАТ “Трансмаш” в 2015 р.

4. Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з 08.04.2014 р. до 27.03.2015 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПрАТ «Трансмаш» за 2013 рік.

5.Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2014 рік та затвердження річного звіту ПрАТ «Трансмаш» за 2014 рік, балансу на 31.12.2014 р., фінансових результатів за 2014 рік і основних напрямів розподілення чистого прибутку за 2014 рік.

6.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Трансмаш» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів,  за даними річної фінансової звітності за 2014 рік та надання Голові Правління - генеральному директору заводу повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт  колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання комплектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.

7.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Трансмаш» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів  за даними фінансової звітності за 2014 рік та надання Голові Правління - генеральному директору заводу повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт  колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на виробництво  колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання комплектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.

    8. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Трансмаш» шляхом викладання його в новій редакції.

 9. Внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління ПрАТ «Трансмаш».

               Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні до 26 березня 2015 року (включно) з понеділка по п′ятницю з 8:00 год. до 16:30 год. (обідня перерва з 11:30 год. до 12:00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17, 2-й поверх заводоуправління, кабінет комерційного відділу. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа – головний бухгалтер Гаркуша Світлана Григорівна.

27 березня 2015 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у місці проведення загальних зборів товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника)  документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Відповідно до п. 10 Розділу VΙ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента враховуються цінні папери лише тих власників, які уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Телефон для довідок (056) 790-98-72. Панасенко Еліна Олександрівна

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» (тис.грн.)

Найменування показника

 

період

звітний

попередній

Усього  активів

68254

65719

Основні засоби, залишкова вартість

11632

12233

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

37045

29271

Сумарна дебіторська заборгованість

18651

17635

Грошові кошти та їх еквіваленти

59

5926

Нерозподілений прибуток

(52024)

(5566)

Власний капітал

(51330)

(4872)

Довгострокові зобов′язання

26570

13468

Поточні зобов′язання

93012

57121

Чистий прибуток(збиток)

(46458)

(4770)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13370000

13370000

Кількість  власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

166

171

 

Наглядова рада ПрАТ «Трансмаш»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 23.02.2015 р. в № 36 газети Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Ноябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архив записей